HÍREK

 

 

HÍRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL


Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő

Maria Immaculata Katolikus Óvoda 
2020/2021. nevelési évre vonatkozó beíratási rendjéről 

Beíratás időpontja:
 2020. április 20. (hétfő) 08.00 és 14.00 óra között
2020. április 21. (kedd) 08.00 és 14.00 óra között


Beiratkozás helye: 3578 Girincs, Petőfi S. u. 1/B.

A nevelési év 2020. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

A BEÍRATÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK:

- Minden gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti, a harmadik életévét kötelezően be kell íratni az óvodába!

Minden harmadik életévét betöltött gyermek a nevelési év kezdetétől

(2020.09.01-től) legalább négy órát köteles részt venni az óvodai nevelésben.


- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.


- Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő kérelmére az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
- A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utol-só határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése).

 

A BEÍRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:


1. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
2. A gyermek és a szülő lakcímigazolványát
3. Nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §)
4.  A gyermek TAJ kártyáját
5. A gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást
6. Elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot
7. Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen)
8. Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük a kedves Szülőt, hogy hozza magával az erről szóló szakvéleményt. Amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós betegség, több gyermekes igazolás) kérjük, legyen szíves e dokumentumokat is magával hozni a beiratkozásra.

9. Az Nkt. 4. §. 25. pontja rögzíti, hogy sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem, vagy magatartásszabályozási zavar) küzd.

Fenti körből a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI Rendelet alapján az Intézmény vállalhatja az alábbiak miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését:

 

  • érzékszervi fogyatékos kategórián belül: hallási fogyatékos: nagyothalló, látássérült: gyengén látó
  • enyhe mozgásszervi fogyatékos: bottal, mankóval, járókerettel közlekedő, kézsérült személyek
  • enyhe beszédfogyatékos: kiejtési zavarok: pöszeség, ritmuszavarok: hadarás, dadogás, hangképzési zavarok: diszfónia.
  • pszichés fejlődés zavaraiból az alábbiak ellátása megoldott: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia.

 

Az ezektől eltérő szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekeket az intézmény nem tudja fogadni.

 

Számukra a legközelebbi megfelelő ellátást nyújtó intézmény neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

3578 Girincs, Rákóczi utca 1.

ÓVODÁZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSE ESETÉNALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK:


A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247.§. szerint az a szülő vagy törvényes képviselő a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését  

biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meg-határozott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el, ez 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

ÉRTESÍTÉS A DÖNTÉSRŐL:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. május 29.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.


Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a Fenntartónak címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §. alapján.

 A hirdetmény az Nkt. valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További tájékoztatásért a Maria Immaculata Katolikus Óvoda

 vezetőjéhez fordulhatnak.

 

E-mail: miko.girincs@gmail.com, honlap: mariaimmaculata.webnode.hu

 

 

 

                                                              

                                                                             Szikszainé Vrazala Marianna

                                                                                       intézményvezető